Skip to main content

Sri Lanka
Leadership

Keith Wijesuriya

CEO | OMG Sri Lanka

Alann Lopez

COO | OMG Sri Lanka

Shehan Dias

CFO | OMG Sri Lanka

Champika Thalgodapitiya

PR Director | OMG Sri Lanka

Niroshan Dias

Associate Planning Director | OMG Sri Lanka

Jason Wijesuriya

Manager, Digital | OMG Sri Lanka

Chanaka Perera

Business Development Director | OMG Sri Lanka